IMOBILIZACIJA – TERMOPLASTIČNE MASKE

Osim pravilno proračunate doze zračenja, prilikom radio treapije, od prevashodne je važnosti obezbediti pravilno pozicioniranje pacijenta, kao i njegovu imobilizaciju u toku terapije. Današnji termoplastični materijali omogućuju da se za svakog pracijenta izradi individualna maska. Termoplastični materijal se u toploj vodi opusti i postane lak za oblikovanje te prilikom aplikacije na pacijenta u pripremi poprima njegove konture. Nakon potpunog hlađenja termoplastični materijal ponovo postaje rigidan i može se koristit kao sredstvo imobilizacije i pozicioniranja.

DOZIMETRIJA

Praćenje izloženosti jonizujućem zračenju predstavlja zakonsku obavezu svih lica profesionalno izloženih izvorima jonizujućeg zračenja. U tu svrhu razvijeni su sistemi za praćenje i očitavanje akumulirane doze zračenja. TLD čitači su aparati sposobni da pročitaju dozu uskladištenu u dozimetarskoj kartici i pripreme iščitane vrednosti za dalju obradu. Nakon čitanja kartica prolazi kroz proces poništavanja, te je ponovo spremna za korišćenje. Dozimetarske kartice su urađene prema međunarodnim standardima. Poseduju identifikacioni bar kod, čije brojeve određuje naručilac. Dostupni i više boja. Kao termoluminescentni materijali se koristi posebno razvijen materijal koji pod dejstvom jonizujućeg zračenja akumulira energiju zračenja, koju emituje prilikom procesa zagrevanja -čitanja. Proces je reverzibilan, te se isti materijal koristi višekratno.

GAMA SPEKTROSKOPIJA

Kvalitativna i kvantitativna detekcija radio nuklida u proizvodima za humanu upotrebu, kao i istraživanja vezana za tu oblast, danas nije moguće zamisliti bez kvalitetnih detektora zračenja od hiper čistog germaniuma (HpGe). Detekcija gama zračenja bazira se na interakciji gama fotona sa elektronima poluprovodnika u valentnoj zoni, koji potom prelaze u provodnu zonu. Na izlazu detektora formira se električni impuls, proporcionalan energiji upadnog gama fotona. Od presudne važnosti za tačnost merenja je čistoća samog poluprovodnika, kao i što niža radna temperatura kako bi se spontani prelazi između dve zone sveli na minimum. Dalja analiza rezultata dovodi do kvalitativnog i kvantitativnog utvrđivanja sadržaja radioizotopa u merenom uzorku.

PERSONALNA DOZIMETRIJA

Praćenje izloženosti jonizujućem zračenju u realnom vremenu, uz prilagodljivu funkciju zvučnog upozorenja, kada ta izloženost prevaziđe zadati prag tolerancije, predstavlja uslov bez kojeg se ne može obavljati profesionalna delatnost, u okruženju gde je izloženost jonizujućem zračenju neizbežna. Personalni elektronski dozimetri kompanije Polimaster pokrivaju širok spektar profesionalnih aplikacija. Primenljivi u različitim opsezima energija, sa izborom različitih detektora uz mogućnost skladištenja podataka u internu memoriju kao i povezivanje sa računarom, zarad analize podataka, personalni elektronski dozimetri predstavljaju savršenog pratioca profesionalcu u okruženju jonizujućeg zračenja.

KALIBRACIONI RADIOAKTIVNI IZVORI

Za kalibraciju modernih PET-CT skenera neophodni su pouzdani, homogeni radioaktivni izvori. Veliki izbor PET-CT fantoma za skenere vodećih svetskih proizvođača obezbeđuje Epsilon Radioactive Sources, deo grupacije Epsilon elektronik, izrađenih na bazi Ge-68 izotopa. Engel doo omogućuje korisnicima iz Srbije uvoz i transport radioaktivnih materijala, u skladu sa licencom za promet radioaktivnih materijala.